شیره خرما در تهران را بجای روغن موتور در خودرو بریزید

در دسترس بودن سوخت های فسیلی به طور فزاینده ای محدود می شود، بنابراین جستجو برای سوخت های جایگزین مهم است مطابق با سناریوی فعلی، تحقیقات بیوانرژی بر تولید بیواتانول از گیاهانی که در طول سال فراوان و در دسترس هستند، مانند شیره خرما در تهران، تاکید دارد.

شیره خرما نوعی درخت خرما است که در جنگل های استوایی به ویژه در جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی می روید. بیش از 3000 گونه نخل وجود دارد و به عنوان درختان چند منظوره طبقه بندی می شوند زیرا می توانند به عنوان مواد اولیه برای محصولات مختلف مانند شکر، نوشیدنی های تخمیری، شربت، شراب نخل، سرکه، الکل و بیواتانول استفاده شوند.

این مطالعه با هدف بررسی تولید بیواتانول از شیره خرما از طریق بهینه سازی ساکارومایسس سرویزیه به عنوان تلقیح انجام شد.

نمونه تحقیق از کشاورزان محلی، و اندونزی به دست آمد. پارامترهای تحقیق شامل تغییر pH، رنگ و محتوای اتانول بود. نتایج نشان داد که تغییر pH شیره خرما در طول ذخیره سازی به دلیل رشد میکروارگانیسم ها برای تولید اسیدهای آلی با آزادسازی یون های هیدروژن است.

به طور قابل توجهی کاهش یافت، اما تغییر قابل توجهی در مقادیر a∗ مشاهده نشد گلوکز در طی تخمیر به اتانول تبدیل شد. هر چه درصد تلقیح استفاده شده بیشتر باشد، حجم اتانول به دست آمده بیشتر می شود محتوای بیواتانول شیره خرما قبل از تخمیر 32.3 درصد بود و پس از 24 ساعت انکوباسیون به 75.6 درصد افزایش یافت.

شیره خرما نوعی درخت خرما است که در جنگل های استوایی، به ویژه در جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی رشد می کند.

بیش از 3000 گونه نخل وجود دارد و به عنوان درختان چند منظوره طبقه بندی می شوند زیرا می توانند به عنوان مواد اولیه برای محصولات مختلف مانند شکر، نوشیدنی های تخمیری، شربت، شراب خرما، سرکه، الکل و بیواتانول استفاده شوند.

برخی از قسمت های درخت خرما برای رفع نیازهای انسان استفاده می شود. به عنوان مثال، میوه را می توان برای کوکتل یا دسر استفاده کرد. و از الیاف برای ساخت طناب، فیلتر، جارو و سقف استفاده می شود.